Handelsbetingelser

SALGS- og LEVERINGSBETINGELSER for RØDKILDE ATV

ANVENDELSE og GYLDIGHED:

Ethvert salg fra Rødkilde ATV er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for Rødkilde ATV, medmindre Rødkilde ATV skriftligt har accepteret dette.

TILBUD/ORDRE:

Aftale mellem køber og Rødkilde ATV anses først for indgået ved Rødkilde ATV's fremsendelse af varen eller ved Rødkilde ATV's skriftlige accept af tilbuddet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med Rødkilde ATV's skriftlige godkendelse.

FORTRYDELSESRET:

I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Varer, der har været i stald, skal returneres i samme stand og mængde. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke. Bemærk at bestillinger på Honda Reservedele ikke kan annulleres eller returneres da Vilh. Nellemann A/S (importør af Honda ATV) ikke tager reservedele tilbage.

PRISER, FRAGT m.v.:

Rødkilde ATV's priser er excl. moms og fragt. Fragt faktureres separat og levering foregår med fragtmand eller Post Danmark med mindre andet er aftalt.

BETINGELSER FOR "FRI FRAGT":

Ved bestilling, køb og betaling i webshop over kr 500,- ex moms tilbydes fri fragt i Danmark inklusiv  brofaste øer. Levering til ikke-brofaste øer faktureres med et "Ø-tillæg" efter gældende takster. (Fragten til nærmeste færgehavn er dog inkluderet).

"Fri fragt" tilbuddet gælder kun for ordrer der er bestilt, købt, betalt og gennemført på webshop, ikke ordrer afgivet personligt, via telefon eller mail til Rødkilde.

Levering til Færøerne & Grønland er ikke omfattet af tilbuddet.

BETALING: 

Købesummen er forfalden før levering. Faktura og girokort sendes før levering. Betaling bedes foretaget med det fremsendte girokort eller ved bankoverførsel, evt. via homebanking. Eksisterende kunder kan i særlige tilfælde købe på kredit efter nærmere aftale. Personer under 18 år kan dog ikke købe på kredit. Alle kunder, der køber på kredit hos Rødkilde ATV, kan kreditvurderes løbende og første gang ved første ordre. Vurderingen sker gennem Experian (tidligere RKI). Betaler køber ikke i rette tid, kan Rødkilde ATV fra forfaldsdagen kræve betaling for renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. samt rykkergebyr. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af evt. modkrav vedr. andre leverancer, idet en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

LEVERING m.v.:
Rødkilde ATV tilstræber, at levering sker hurtigst muligt, normalt samme dag som betaling er os i hænde. Levering skal dog senest ske indenfor rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til Forbrugeren. Ved forsinkelse fra Rødkilde ATV's side kan køber i handelskøb kun gøre misligholdelses beføjelser gældende, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 dage efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til ny leveringsdato, eller annullere ordren. Køber kan ikke gøre andre misligholdelses beføjelser gældende overfor Rødkilde ATV. Rødkilde ATV er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer/udsætter opfyldelse af aftalen - herunder strejker, lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller andre omstændigheder, som Rødkilde ATV ikke er herre over. I dette tilfælde er Rødkilde ATV berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
UNDERSØGELSESPLIGT:

I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af evt. mangler.

REKLAMATION:
Ved handelskøb skal forbruger give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til Rødkilde ATV uden ubegrundet ophold, Inden for rimelig tid. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Såfremt køber ikke underretter Rødkilde ATV om en mangel indenfor rimelig tid, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Ethvert mangelkrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen Bemærk at reklamationsret ikke gælder for ATV der anvendes til sport, konkurrence eller andre formål end beregnet. Forbrugeren gøres specielt opmærksom på, at alle dele af aluminium såvel som forkromede dele er specielt udsatte for korrosionsangreb, hvorfor ekstra vedligeholdelse er nødvendig, for at skader kan undgås. Det anbefales derfor, at disse dele afvaskes hyppigt og korrosionsbeskyttes - især ved vinterkørsel. Sliddele på ATV som f.eks. dæk, kæder, tændrør, glødelamper m.v. kan ved normal slitage have en levetid på under 1 år. Der vil derfor ikke være tale om en mangel ved en sliddel, når denne skal udskiftes inden for de første 12 måneder efter ATV’ens levering. Reklamationsretten bortfalder såfremt service ikke er foretaget regelmæssigt og efter forskrifterne af autoriseret værksted. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, dårlig eller forkert vedligeholdelse eller funktionelle ombygninger eller forkerte elektriske tilslutninger. På brugt udstyr og demo udstyr er reklamationsperioden kortere og er angivet på faktura. Der er ingen garanti eller reklamation på eventuelt brugt udstyr som er monteret på brugte ATV. Dette inkluderer bagagekasser, kurve, geværholdere, spil, sneplove, A-arm beskyttere, skidplates m.m. Alt nyt udstyr monteret på brugte ATV er dækket af normal reklamation og garanti.
 

ANSVAR:

Rødkilde ATV's ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter Rødkilde ATV's valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af Rødkilde ATV fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Ved handelskøb og forbrugerkøb er Rødkilde ATV ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade, der rammer besætning, afgrøder, og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.

PRODUKTANSVAR:

For produktansvar er Rødkilde ATV alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Rødkilde ATV fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade på besætning, afgrøder, eller maskiner som følge af brug af en vare købt hos Rødkilde ATV. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Rødkilde ATV's produktansvarforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Rødkilde ATV, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indgået skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning Rødkilde ATV måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Rødkilde ATV skadesløs i samme omfang, som Rødkilde ATV's ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

SIKKERHEDSINDKALDELSER OG SERVICEMAILS:

Rødkilde ATV kan tilbagekalde ATV eller udstyr hvis sikkerhedsreparationer eller udbedringer viser sig påkrævet. Meddelelse til kunde herom vil foregå på samme email som oplyst af kunde ved fakturering. Det er derfor kundens ansvar at Rødkilde ATV til enhver tid har den rigtige email til kontakt. Er der ikke oplyst email ved bestilling/fakturering vil en eventuel sikkerhedsindkaldelse blive tilsendt postadressen som oplyst af kunde ved bestilling/fakturering. Rødkilde ATV kan ikke på nogen måde drages til ansvar for manglende sikkerhedsindkaldelse og/eller -reparation. Bemærk desuden at Rødkilde ATV ikke udsender sikkerhedsindkaldelser og udfører sikkerhedsreparationer hvis ATV eller udstyr er solgt brugt eller har skiftet ejer. Ved køb hos Rødkilde ATV giver kunde samtidig lov til at Rødkilde ATV kan sende service og tilbudsmails til kunde. Kunden kan altid afmelde disse service / tilbuds /nyheds mails.

VÆRNETING:

Enhver uenighed eller tvist mellem køber og Rødkilde ATV afgøres i handelskøb ved Rødkilde ATV's hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretlige regler. Rødkilde ATV kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes hjemting.
PERSONDATAFORORDNING:
Personlige oplysninger vil ikke blive givet videre til 3. part. Når du køber varer hos Rødkilde ATV registrerer vi dit navn, adresse, mobilnummer, e-mail, IP adresse og evt CVR nummer (erhvervskøb) i vores faktureringssystem. Vi anvender også et CRM system, hvor forespørgsler registreres.
Personlige oplysninger vil kun blive videregivet til 3. part i tilfælde af svindel eller manglende betaling. Køber du en vare hos Rødkilde ATV har vi pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år i henhold til Regnskabsloven. Vi opbevarer dog kundedata længere for at kunne servicere vores kunder med de korrekte reservedele. Desuden er vi behjælpelig med oplysning af stelnumre ifm tyveri.

Den dataansvarlige hos Rødkilde ATV er Kim Rasmussen.

Cookies: Rødkilde ATV anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for vores kunder.
Logs og statistikker: Vi registerer alle aktiviteter på roedkilde.com i en logfil. Logfilerne er anonyme og bruges kun til statistik (besøg, hits etc).

Indsigelser mod registrering: Som registreret kunde hos Rødkilde ATV har du i henhold til Persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Eventuelle henvendelser rettes til Kim Rasmussen på kimsp@roedkilde.com.